Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

деть година. и ны
не приде. да рази
деться къжъдо
въ своя и Мене е
диного оставите
и несмь единъ
яко Отець съ Мъною
есть. (Ин. 16:33) си глаголахъ
вамъ. да въ Мъ
не миръ имаате.

: въ пятъкъ. 7. неделе. Евангелие.
: отъ Иоана. глава. 153.

(Ин. 17:18) Въ время оно.
възведъ Иисусъ
очи Свои на у
ченикы ре
че. якоже
Ты Мя Отче посъла
въ миръ. и Азъ по
сълахъ я въ вьсь
миръ. (Ин. 17:19) и зане Азъ
свящуся Самъ.
да будуть и ти
священи въ исти
ну. (Ин. 17:20) не о сихъ же мо
лю тъкъмо. нъ и
о верующиихъ въ
мя (Ин. 17:21) да вьси еди
но будуть. якоже
Ты Отче въ Мъне.
и Азъ въ Тебе. да
и ти въ Насъ еди
но будуть. да и
миръ веру име
ть. яко Ты Мя по
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 51 - 52
В четв. недели 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В четвръток 7 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 150"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Аминъ. Аминъ, глаголю вам, аще чесо просите у Отца въ имя Мое…"
Ин. 16:23-33.

л. 52 - 53
В пятн. недели 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В пятък 7 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 153"
Нач.: "Въ время оно възвед Иисус очи Свои на ученикы рече…"
Ин. 17:18-26.