Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

же вамъ. яко мъ
нози отъ въсто
къ и западъ при
дуть. и възля
гуть съ Авраа
мъмь. и Исаакъ
мь и Яковъмь.
въ Царствии Не
бесьнемь (Мф. 8:12) а сы
нове царствия и
згънани буду
ть въ тьму кро
мешьнюю. ту
будеть плачь.
и скрьжътъ зу
бомъ. (Мф. 8:13) и рече Иисусъ
сътьнику. и
ди якоже веро
ва. буди тебе. и
исцеле отрокъ е
го въ тъ часъ.

: субота. 5. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 71.

(Мф. 9:9) Въ время оно.
преходя Иисусъ.
виде человека.
на мыть
ници седя
ща. именьмь
Матфеа. и глагола
ему. по Мъне
иди. и въставъ
по Немь иде. (Мф. 9:10) и
бысть Ему въ
злежящу въ
дому. и се мъно
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 63 об. - 64 об.
В нед. 4 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 4 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 64"
Нач.: "Въ время оно въшъдъшу Иисусу в Каперънаум и приступи к Нему сътьник"
Мф. 8:5-13.

л. 64 об. - 65
В суб. недели 5 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 5 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 71"
Нач.: "Въ время оно преходя Иисус виде человека на мытьници седяща"
Мф. 9:9-13.