Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

тоже приемлеть.
(Ин. 3:33) приимыи Его съ
ведетельство.
запечатъле яко
Богъ истиньнъ е
сть.

: въ 1 неделю. по Пасце на не
: верие Фомино. си же и
: въ память ему. алелуиа.
: гласъ. 8. придете въздрадуемся.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 213.
: си же и на заутьрини. въ въскресъ
: нахъ.

(Ин. 20:19) Сущу позде въ
тъ дьнь. въ еди
ныи суботы.
и двьрьмъ за
творенамъ. иде
же беху учени
ци Его събьрани.
за страхъ июдеи
скъ. приде Исусъ и ста
посреде ихъ. и глагола
имъ. миръ вамъ.
(Ин. 20:20) и се рекъ. показа и
мъ руце и ребра Сво
я. въздрадовашя
же ся ученици ви
девъше Господа. (Ин. 20:21) рече и
мъ Исусъ пакы. миръ
вамъ. якоже посъ
ла Мя Отець и Азъ по
сылаю вы. (Ин. 20:22) и се ре
къ дуну и глагола имъ.
приимете Духъ
Святыи. (Ин. 20:23) имъже отъ
пустите грехы.
отъпустяться
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 9 об. - 10 об.
В суб. светлой недели.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В суботу светьлыя неделе. Алелуиа. Глас 6. Господь въцарися. Евангелие от Иоана. Глава 25"
Нач.: "В оно время въниде Исус и ученици Его в Июдеискую землю"
Ин. 3:22-33.

л. 10 об. - 11 об.
В нед. 2 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В 1 неделю по Пасце на неверие Фомино, си же и в память ему. Алелуиа. Глас 8. Придете въздрадуемся. Евангелие от Иоана. Глава 213. Cи же и на заутьрини в въскресъ нах"
Нач.: "Сущу позде в тъ дьнь в единыи субботы и двьрьм затворенам…"
Ин. 20:19-31.