Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

веща Фома и рече
Ему. Господь мои и Богъ
мои. (Ин. 20:29) глагола ему Исусъ.
яко видевъ Мя ве
рова. блажени не
видевъшеи и ве
ровавъше. (Ин. 20:30) мъно
га же ина знаме
ния створи Исусъ. пре
дъ ученикы Сво
ими. яже не суть
писана. въ къни
гахъ сихъ. (Ин. 20:31) си же
писана бышя. да
веру имете. яко
Исусъ есть Христосъ Сынъ Бо
жии. и да веру
юще. живота ве
чьнааго. имате
въ имя Его.

: въ понедельникъ. 2 неделе. алелуиа.
: гласъ. 2. величить душа моя Господа.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 21.

(Ин. 2:1) Въ оно время. бра
къ бысть въ Ка
на Галилеи.и
бе ту Мати
Исусова. (Ин. 2:2) зъванъ же
бе Исусъ. и ученици
Его на бракъ. (Ин. 2:3) и не
доставъшу вину.
глагола Мати Исусова къ
Нему. вина не и
мутъ. (Ин. 2:4) глагола Еи Исусъ.
чьто есть Мъне
и Тебе Жено. не у
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 10 об. - 11 об.
В нед. 2 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В 1 неделю по Пасце на неверие Фомино, си же и в память ему. Алелуиа. Глас 8. Придете въздрадуемся. Евангелие от Иоана. Глава 213. Cи же и на заутьрини в въскресъ нах"
Нач.: "Сущу позде в тъ дьнь в единыи субботы и двьрьм затворенам…"
Ин. 20:19-31.

л. 11 об. - 12 об.
В понед. недели 2 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 2 неделе. Алелуиа. Глас 2. Величить душа моя Господа. : Евангелие от Иоана. Глава 21"
Нач.: "Въ оно время брак бысть в Кана Галилеи"
Ин. 2:1-11.