Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

ся вьсемъ и
славити Бога.
глаголющемъ. я
ко николиже
тако видехо
мъ.

: святаго поста.
: субота. 3. Евангелие.
: отъ Марка. глава. 21.

(Мк. 2:14) Въ время о
но. и мимои
ды Иисусъ. ви
де Леви
ю Алъфе
ова. седяща
на мытьни
ци. и глагола ему
по Мъне иди.
и въставъ. въ
следъ Его иде
(Мк. 2:15) и бысть. възле
жящу Ему
въ дому его.
и мънози мь
здоимьци. и
грешьници.
възлежааху
съ Иисусомь и съ
ученикы Его
беаху бо мъ
нози. и по Не
мь идошя. (Мк. 2:16) и къ
нижьници же
и фарисеи. ви
девъше И еду
щъ съ мьздои
мьци и грешь
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 129 об. - 131
В нед. 2 поста.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Неделя 2 святааго поста. Евангелие от Марка. Глава 20"
Нач.: "Въ время оно въниде Иисус в Каперънаум"
Мк. 2:1-12.

л. 131 - 131 об.
В суб. недели 3 поста.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Святаго поста субота 3. Евангелие от Марка. Глава 21"
Нач.: "Въ время оно и мимоиды Иисус виде Левию Алъфеова"
Мк. 2:14-17.