Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

хъ. да веру и
муть. яко Ты Мя
посъла. (Ин. 11:43) и се
рекъ. гласъмь
великъмь въ
зъва. Лазаре
гряди вънъ. (Ин. 11:44) и а
бие изиде умь
ръи. обязанъ
ногама и рука
ма. укроимь.
и лице его у
брусъмь обя
зано. и глагола и
мъ Иисусъ. раздре
шите и. и не де
ите его ити. (Ин. 11:45) мъ
нози же отъ иу
деи. пришъдъ
ше къ Марии.
видевъше е
же сътвори Иисусъ.
веровашя въ
Него.

: в неделю цве
: тоносъныя заутра.
: прокименъ. гласъ. 4. изустъ. стихъ
: Евангелие. отъ Матфеа. глава. 206.

(Мф. 21:1) Въ время оно.
егда прибли
жися Иисусъ. въ
Иеруса
лимъ. и
приде въ Ви
ффагию къ го
ре Елеоньстеи.
Тогда посъла дъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 136 об. - 140
В суб. недели 6 поста.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Субота 6 святаго поста. Евангелие от Иоана. Глава 94"
Нач.: "Въ время оно бе един боля Лазарь от Вифания…"
Ин. 11:1-45.

л. 140 - 141 об.
В нед. 6 поста; на заутрене.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "В неделю цветоносъныя заутра. Прокимен. Глас 4. Изустъ стих. Евангелие от Матфеа. Глава 206"
Нач.: "Въ время оно егда приближися Иисус в Иерусалим…"
Мф. 21:1-11, 15-17.