Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

: Евангелие. отъ Иоана. глава. 55.

(Ин. 6:35) Рече Господь.къ веро
вавъшиимъ
къ Нему ию
деомъ. Азъ есмь
хлебъ животь
ныи. грядыи къ
Мъне. не имаать
възалъкатися
и веруяи въ Мя.
не иматъ въждя
датися никогъ
даже (Ин. 6:36) нъ рехъ ва
мъ. яко видесте
Мя и не веруете
(Ин. 6:37) вьсе еже дасть Мъ
не Отьць. къ Мъ
не придеть. и гря
дущааго къ Мъне
не иждену вънъ
(Ин. 6:38) яко сънидохъ съ
небесе. да не тво
рю воля Моея. нъ
волю Посълавъ
шааго Мя. (Ин. 6:39) се же
есть воля Посъла
въшааго Мя Оть
ца. да вьсе еже да
сть Мъне Отьць.
не погублю отъ
Него. нъ въскре
шу и въ последь
нии дьнь.

: въ четвьртъкъ. 3. неделе.
: Евангелие. отъ Иоана. глава.

(Ин. 6:39) Рече Господь. къ при
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 19 об. - 20
В среду недели 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В среду 3 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 55"
Нач.: "Рече Господь к веровавъшиим к Нему июдеом: Аз есмь хлеб животьныи…"
Ин. 6:35-39.

л. 20 - 21
В четв. недели 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В четвьртък 3 неделе. Евангелие от Иоана. Глава"
Нач.: "Рече Господь к пришьдъшиим к Нему июдеом: Се есть воля Посълавъшааго Мя Отьца"
Ин. 6:39-44.