Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:
сти (Ин. 6:53) рече имъ Ису
съ аминъ. аминъ
глаголю вамъ аще
не есте плъти Сы
на Чловечьскаа
го. и пиете кръ
ви Его. живота не
имате въ себе (Ин. 6:54) е
ды плъть Мою. и
пияи кръвь Мою.
имать животъ
вечьныи. и Азъ
въскрешу и въ
последьнии дь
нь.

: въ суботу. 3. неделе
: Евангелие.
: отъ Иоана. глава 138.
(Ин. 15:17) Рече Господь Своимъ
ученикомъ
си заповедаю
вамъ. да люби
те другъ дру
га. (Ин. 15:18) аще миръ ва
съ ненавидить.
ведите. яко Мене
прежде васъ въ
зненавиде. (Ин. 15:19) аще
отъ мира бысте
были. миръ убо
свое любилъ бы
якоже отъ мира
несте. нъ Азъ и
збьрахъ вы отъ
мира. сего ради не
навидить васъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 21 - 21 об.
В пятн. недели 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В пятък 3 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 63"
Нач.: "Рече Господь к пришьдъшиим к Нему июдеом: Аз есмь хлеб животьныи"
Ин. 6:48-54.

л. 21 об. - 22 об.
В суб. недели 3 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В суботу 3 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 138"
Нач.: "Рече Господь Своим учеником: Си заповедаю вам, да любите друг друга"
Ин. 15:17-27; Ин. 16:1-2.