Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:
цьркви. и рече е
му се целъ еси
кътому не съгре
шаи. да не горе ти
чьто будеть. (Ин. 5:15) и
иде чловекъ. и по
веда июдеомъ.
яко Исусъ есть.
Иже мя сътвори
цела.

: въ понедельникъ. 4. неделе.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 68.

(Ин. 6:56) Рече Господь. къ веро
вавъшиимъ
къ Нему июде
омъ. еды Мою
плъть. и пияи
Мою кръвъ. въ
Мъне пребыва
еть. и Азъ въ не
мь. (Ин. 6:57) якоже посъ
ла Мя живыи Оть
ць. и Азъ живу
Отьца ради и я
дыи Мя.и тъ жи
въ будеть Мене
ради (Ин. 6:58) се есть хлебъ
съшьдыи съ небе
се. не якоже ешя
отци ваши мань
ну и умрешя
едыи хлебъ сь.
живъ будеть въ
векъ. (Ин. 6:59) си рече на
съборищи учя.
въ Каперънау
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 22 об. - 24
В нед. 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В неделю 4. Евангелие от Иоана. Глава 38"
Нач.: "Въ оно время въниде Исус в Ерусалим"
Ин. 5:1-15.

л. 24 - 25
В понед. недели 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 4 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 68"
Нач.: "Рече Господь к веровавъшиим к Нему июдеом: Еды Мою плъть…"
Ин. 6:56-69.