Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:
не можеть прити
къ Мъне аще не
будеть дано ему
отъ Отьца Моего
(Ин. 6:66) отъ сего мънози. о
тъ ученикъ Его
идошя въспять
и кътому не хожда
аху съ Нимь. (Ин. 6:67) рече
же Исусъ. обемана
десяте. еда и вы хо
(Ин. 6:68) щете ити отъве
ща Ему Симонъ Пе
тръ Господи къ кому
идемъ глаголы жи
вота вечьнааго и
мааши. (Ин. 6:69) и мы ве
ровахомъ. яко Ты
еси Христосъ. Сынъ Бога
живааго.

: в въторъникъ. 4. неделе.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 74.

(Ин. 7:1) Въ время оно. хо
ждааше Исусъ. въ
Галилеи. не хо
теше бо въ И
удеи ходи
ти. яко иска
аху Его июдеи у
бити. (Ин. 7:2) бе же близъ
праздьникъ иу
деискъ Скинопи
гиа. (Ин. 7:3) рякошя же къ
Нему братия Е
го преиди отъсу
ду. и иди въ Иу
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 24 - 25
В понед. недели 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 4 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 68"
Нач.: "Рече Господь к веровавъшиим к Нему июдеом: Еды Мою плъть…"
Ин. 6:56-69.

л. 25 - 26
Во вторник недели 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В въторъник 4 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 74"
Нач.: "Въ время оно хождааше Исус в Галилеи"
Ин. 7:1-13.