Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

рете въ гресехъ ва
шихъ. (Ин. 8:25) глаголааху же
Ему иудеи Ты
къто еси. и рече и
мъ Иисусъ начятъкъ
яко и глаголахъ вамъ
(Ин. 8:26) мъного имамъ глагола
ти и судити нъ По
сълавы Мя исти
ньнъ есть и Азъ я
же слышахъ отъ Не
го. си глаголю въ
вьсемь мире. (Ин. 8:27) и не
разумешя яко о
Отьци имъ глаголааше
(Ин. 8:28) рече же имъ Иисусъ. е
гда възнесете Сы
на Человечьскааго.
тогда разумеете
яко Азъ есмь. и о Се
бе ничесоже не тво
ру. нъ якоже нау
чи Мя Отець. си глаголю
(Ин. 8:29) и посълавы Мя Отець
съ Мъною есть. не
остави Мене едино
го Отець. яко Азъ у
годьна Ему твору
вьсегда (Ин. 8:30) си глаголющу
Ему. мънози ве
ровашя въ Него.

: субота. 4. неделе. Евангелие
: отъ Иоана. глава. 89.

(Ин. 8:31) Рече Господь. къ веро
вавъшиимъ къ
Нему иудеомъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 28 - 28 об.
В пятн. недели 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В пятък 4 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 89"
Нач.: "Рече Господь к пришьдъшиим Нему иудеом: Аз иду и възищете Мене"
Ин. 8:21-30.

л. 28 об. - 29 об.
В суб. недели 4 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Субота 4 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 89"
Нач.: "Рече Господь к веровавъшиим к Нему иудеом: Аще вы пребудете в словеси Моем…"
Ин. 8:31-41.