Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

зу. Изяславу же кънязу тогда
предрьжящу обе власти. и отца свое
го Ярослава. и брата своего Володимира.
самъ же Изяславъ кънязь. правляа
ше столъ отца своего Ярослава Кыеве.
А брата своего столъ поручи правити.
близоку своему Остромиру Нове
городе. Мънога же летъ. даруи Богъ съ
тяжавъшуму Евангелие се. на уте
шение мъногам душамъ крестия
ньскамъ. даи ему Господь Богъ благословение святы
хъ. евангелистъ. и Иоана. Матфеа.
Лукы. Марка. и святыхъ протець. Авра
ама. и Исаака. и Иякова. самому
ему. и подружию его. Феофа
не. и чядомъ ею. и подружиемь
чядъ ею. съдравъствуите же мъ
нога летъ. съдрьжяще поручение
свое. Аминъ.
: Азъ Григории ди
яконъ. написахъ Евангелие е. да иже го
разнее сего напише. то не мози
зазьрети мьне грешьнику.
почахъ же писати. месяца. октября.
21. на память. Илариона. А око
ньчахъ. месяца. маия. въ 12. на память.
Епифана. молю же вьсехъ по
читающихъ не мозете кля
ти. нъ исправльше. почитаите.
Тако бо и святы апостолъ Павлъ глаголе
ть. Благословите. А не кльнете.
Аминъ.
л. 294 - 294 об.
Запись дьякона Григория
Нач.: "Слава Тебе Господи Царю небесьныи яко съподоби мя написати Евангелие се"