Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

ченикомъ Своимъ
съберете избытъ
кы укрухъ. да
не погыбнеть ни
чьтоже (Ин. 6:13) събьрашя
же и наплънишя
дъванадесяте ко
ша укрухъ. отъ
пяти хлебъ ячь
няныихъ. иже
избышя едъши
имъ. (Ин. 6:14) человеци же ви
девъше еже сътво
ри знамение Иисусъ
глаголаху яко Сь есть
въистину. проро
къ. грядыи въ
миръ.
: въ четвъртъкъ. 5. неделе.
: Евангелие. отъ Иоана. глава 89.

(Ин. 9:39) Рече Господь. къ при
шъдъшиимъ
къ Нему иуде
омъ на судъ Азъ
въ сь миръ придохъ
да не видящеи ви
дять. и видяще
и слепи будуть
(Ин. 9:40) слышашя же отъ фа
рисеи си. сущии съ
Нимь. и решя Е
му. еда и мы сле
пи есмь. (Ин. 9:41) рече имъ
Иисусъ. аще бысте
слепи были. не
бысте имели гре
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 34 - 35
В среду недели 5 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В среду 5 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 49"
Нач.: "Въ время оно възвед Иисус очи Свои…"
Ин. 6:5-14.

л. 35 - 36
В четв. недели 5 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В четвъртък 5 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 89"
Нач.: "Рече Господь к пришъдъшиим к Нему иудеомъ: «На суд Азъ в сь мир придох…"
Ин. 9:39-41; 10:1-9.