Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

(Ин. 11:52) и не тъкъмо за лю
ди. нъ да и чяда
Божия расточена
я събереть въеди
но. (Ин. 11:53) отъ того же дьне
съвещашя. да И
бышя убили. (Ин. 11:54) Иисусъ
же кътому не я
ве хождааше въ И
удеихъ нъ иде о
тътуду въ стра
ну. близъ пусты
ня. въ Ефремъ на
рицаемыи гра
дъ. и ту живеаше
съ ученикы Сво
ими.

: въ въторникъ. 6. неделе.
: Евангелие. отъ. Иоана. глава. 102.
(Ин. 12:19) Въ время оно.
съветъ сътво
ришя фарисе
и на Иисуса. и
рекошя къ
себе видите.
яко никая же поль
за есть се вьсь ми
ръ по Немь иде (Ин. 12:20) бя
аху же елини не
ции отъ въшьдъ
шихъ. да покло
нятъся въ праздь
никъ. (Ин. 12:21) си же при
ступишя къ Фи
липу иже бе отъ
Видъсаиды Гали
леискыя. и моля
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 41 - 41 об.
В понед. недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 6 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 94"
Нач.: "Въ время оно събьрашя архиереи и фарисеи събор…"
Ин. 11:47-54.

л. 41 об. - 43
Во вторник недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Въ въторник 6 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 102"
Нач.: "Въ время оно съвет сътворишя фарисеи на Иисуса"
Ин. 12:19-36.