Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

(Ин. 12:46) Азъ светь въ ми
ръ придохъ. да
вьсякъ веруяи
въ Мя. въ тьме не
пребудеть. (Ин. 12:47) и аще
къто услышить
глаголы Моя. и не ве
руеть. Азъ не су
жду ему. не при
дохъ бо да сужду
миру. нъ да съпа
су миръ.

: въ четвертокъ. 6. неделе. на Възне
: сение Господне. заутра Евангелие.
: ищи въ заутрьниихъ
: Евангелиихъ. неделе. 3. а се на ли
: тургии. Евангелие. отъ Лукы. глава. 340.

(Лк. 24:36) Въ время оно
въскрьсъ Иисусъ о
тъ мьрътвыихъ.
ста посреде уче
никъ Своихъ. и
глагола имъ. миръ
вамъ. (Лк. 24:37) убоявъ
ше же ся и пристра
шьни бывъше.
мьняаху духъ ви
дяще. (Лк. 24:38) и рече имъ
чъто съмущени
есте. и почьто по
мышления въ
ходять въ срьдь
ца ваша. (Лк. 24:39) видите
руце Мои и нозе
Мои. яко Самъ А
зъ есмь. Осяжите
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 43 - 44
В среду недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В среду 6 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 108"
Нач.: "Рече Господь к пришъдъшиим к Нему иудеом: Доньдеже светъ имате веруите в свет"
Ин. 12:36-47.

л. 44 - 45 об.
В четв. недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "В четверток 6 неделе. На Възнесение Господне. Заутра Евангелие. Ищи в заутрьниих Евангелиих неделе 3. А се на литургии. Евангелие от Лукы. Глава 340"
Нач.: "Въ время оно въскрьс Иисус от мьрътвыих"
Лк. 24:36-53.