Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

вяще Бога аминъ.

: въ пятокъ. 6. неделе. Евангелие.
: отъ Иоана. глава. 127.

(Ин. 14:1) Рече Господь. къ уче
никомъ Свои
мъ. да не съму
щаеться сердце
ваше веруите
въ Богъ. и въ Мя ве
руите. (Ин. 14:2) въ дому
Отца Моего обите
ли мъногы суть
аще ли же ни реклъ
быхъ вамъ. яко
иду уготова
ю место вамъ. (Ин. 14:3) па
кы приду и пои
иму вы къ Себе. да
идеже Азъ есмь и
вы будете. (Ин. 14:4) и ямо
же Азъ иду весте.
и путь весте. (Ин. 14:5) глагола
Ему Фома. Господи. не
вемь камо идеши
и како путь можемъ
ведети. (Ин. 14:6) глагола ему
Иисусъ. Азъ есмь пу
ть и истина и жи
вотъ. никътоже
придеть къ Отцу.
тъкъмо Мъною
(Ин. 14:7) аще Мя бысте зна
ли. и Отца Моего
знали бысте у
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 44 - 45 об.
В четв. недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "В четверток 6 неделе. На Възнесение Господне. Заутра Евангелие. Ищи в заутрьниих Евангелиих неделе 3. А се на литургии. Евангелие от Лукы. Глава 340"
Нач.: "Въ время оно въскрьс Иисус от мьрътвыих"
Лк. 24:36-53.

л. 45 об. - 46
В пятн. недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В пяток 6 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 127"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Да не съмущаеться сердце ваше"
Ин. 14:1-11.