Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

и въ васъ будеть
(Ин. 14:21) имеяи запове
ди Моя. и съблюда
яи я. тъ есть лю
бяи Мя а любяи
Мя възлюбленъ
будеть Отцьмь Мо
имъ. и Азъ възлю
блю и. и явлюся
ему Самъ.

: неделя. 7. Евангелие.
: отъ Иоана. глава. 153.

(Ин. 17:1) Въ время оно.
възведъ Иисусъ
очи Свои на не
бо и рече. Отче.
прослави Сы
нъ Твои. да и Сы
нъ Твои прослави
ть Тя. (Ин. 17:2) якоже да
лъ Ему еси вла
сть. вьсякоя плъ
ти. да вьсяко е
же еси Ему далъ.
дасть имъ живо
тъ вечьныи. (Ин. 17:3) се
же есть животъ
вечьныи. да
знають Тебе е
диного истинь
наго Бога. и Его
же посъла Иисусу
Христа. (Ин. 17:4) Азъ прослави
хъ Тя на земли
дело съвьрьши
хъ еже далъ еси
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 46 - 47
В суб. недели 6 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В суботу 6 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 127"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Глаголы яже Азъ глаголю вамъ о Себе…"
Ин. 14:10-17, 21.

л. 47 - 48
В нед. 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Неделя 7. Евангелие от Иоана. Глава 153"
Нач.: "Въ время оно възвед Иисус очи Свои на небо и рече: Отче, прослави Сын Твои"
Ин. 17:1-13.