Остромирово Евангелие


См. Новый вариант представления

Лист:

си въ мире сутъ.
и Азъ къ Тебе и
ду. Отьче Святыи.
съблюди я въ и
мя Твое. яже да
будуть едино
(Ин. 17:12) якоже и мы егда
бехъ съ ними въ
мире. Азъ съблю
дахъ я въ имя
Твое. яже далъ е
си Мъне съхрани
хъ. и никътоже о
тъ нихъ не погы
бе. тъкъмо сынъ
погыбельныи
да събудуться къ
нигы (Ин. 17:13) ныне же
къ Тебе гряду.
и си глаголю въ вьсе
мире да имуть
радость Мою испъ
лнену въ себе.

: въ понедельникъ. 7. неделе. Евангелие.
: отъ Иоана. глава. 132.

(Ин. 14:27) Рече Господь. къ уче
никомъ Свои
мъ. да не съму
щаеться сердце
ваше ни устра
шаеть. (Ин. 14:28) слыша
сте. яко Азъ рехъ
вамъ иду и при
ду къ вамъ аще
бысте любили
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 47 - 48
В нед. 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Неделя 7. Евангелие от Иоана. Глава 153"
Нач.: "Въ время оно възвед Иисус очи Свои на небо и рече: Отче, прослави Сын Твои"
Ин. 17:1-13.

л. 48 - 49
В понед. недели 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В понедельник 7 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 132"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Да не съмущаеться сердце ваше ни устрашаеть"
Ин. 14:27-31; 15:1-7.