Энциклопедические
сборники XV века

Кир.-Бел. 11/1088

Лист:

л. 267 - 326
Палейная компиляция
Загл.: "Сиа книга нарицаема Палея богословиа единьство трисвятое. Отець бо безначален, от него же родися Сын безлетен, и Дух единосущен от Отца изыде. Троице святая, помози ми"