Зографское ЕвангелиеЛист:
орушть. ли пасушть. иже
пришьдъшуму съ села.
речетъ ему. абье мину
въ. вьзлязи. (Лк. 17:8) или рече
тъ ему. уготовай чьто
вечерею. и препоесавъ ся
служи ми. доньдеже е
мь и пью. и по томь еси
и пьеши ты. (Лк. 17:9) еда иматъ
хвалу рабу тому. еко съ
твори повеленаа. не мь
ню тако. (Лк. 17:10) и вы егда сътво
рите повеленаа вамъ.
глаголите еко раби недосто
ини есмъ. еже длъжьни
бехомъ сътворити. съ
творихомъ. (Лк. 17:11) И быстъ иду
штю Ему въ иерусалимъ. и Тъ
прохождааше междю Сама
риею. Галилею. (Лк. 17:12) въходя
штю Ему въ етеру всь. съ
рете И 10 прокаженъ мужь.
иже сташя из далече.

л. 129 - 224 об. Евангелие от Луки.

л. 194 об. - 197 об. Глава 17.