Зографское ЕвангелиеЛист:
зду имате. не и мьздои
мьци ли тожде творятъ.
(Мф. 5:47) и аште целуете другы
вашя. токмо чьто творите.
не и мьздоимьци ли тожде
творятъ. (Мф. 5:48) будете убо съ
връшени. еко и Отець вашь небескый
съвръшенъ естъ. конец зачала.
(Мф. 6:1) Вънемлете милостыня
ваша. не творити предъ человекы
да видими будете ими.
аште ли же ни. мъзды не
имате отъ Отца вашего. ижь
есть на небесехъ. (Мф. 6:2) егда убо
твориши милостыню.
не въструби предъ собою.
еко ипокрити творятъ въ
сънъмиштихъ. и въ стъ
гнахъ. да прославятъ ся
отъ человекъ. аминь глаголю вамъ.
въсприимутъ мъзду
свою. (Мф. 6:3) тебе же творяштю
милостыню. да не чю

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 4 об. - 8 об. Глава 5.

л. 8 об. - 11 об. Глава 6.