Зографское ЕвангелиеЛист:
сръдова о нихъ. еко бе
аху съмятени. и отъ
връжени екоже овьця
не имуштя пастуха.
(Мф. 9:37) тъгда глагола ученико
мъ Своимъ. жятва убо
многа. а делатель мало.
(Мф. 9:38) молите ся убо Господину жатве.
да изведетъ делателя.
на жятву Свою:
(Мф. 10:1) И призъ
вавъ оба на десяте уче
ника Свое. дастъ имъ вла
сть. на дусехъ нечисты
хъ. да изгонятъ я. и ице
лятъ вьсекъ недугъ. и вь
секу болезнь. (Мф. 10:2) Обема
же на десяте апостолома. име
на сутъ си. пръвы же Си
монъ иже нарицаеть ся Петрь.
и Андреа. братъ ему.
(Мф. 10:3) Филипъ. и Вартоломей.
и Тома. и Маттей мыта
рь. Иековъ Алфеовъ.

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 17 - 19 Глава 9.

л. 19 - 22 об. Глава 10.