Зографское ЕвангелиеЛист:
душу свою Мене ради. обря
штетъ ю. (Мф. 10:40) иже вы приме
тъ. Мя приемлетъ. и иже
приемлетъ Мя приемле
тъ Посълавъшаго Мя.
(Мф. 10:41) приемляй пророка. въ и
мя пророче. мъзду проро
чу приметъ. и приемля
й праведьника. въ имя пра
ведьниче. мъзду пра
ведьничу приметъ. (Мф. 10:42) И иже
колижьдо напоитъ. еди
ного отъ малыхъ сихъ.
чашу студены воды.
токмо въ имя учениче.
амин глаголю вамъ. не по
губитъ мъзды своея.
(Мф. 11:1) И быстъ егда съконча Иисусъ.
заповедая обема на де
сяте ученикома своима.
преидете отъ туде учить.
и проповедатъ въ градехъ
ихъ. (Мф. 11:2) Иоанъ же слыша

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 19 - 22 об. Глава 10.

л. 22 об. - 25 Глава 11.