Зографское ЕвангелиеЛист:
и никтоже не знаетъ Сына.
тъкмо Отець. Ни Отца кто знае
тъ тъкмо Сынъ. и емуже во
литъ Сынъ отъкрыти. (Мф. 11:28) при
дете къ Мне вси тружда
юштеи ся. и обременении.
и Азъ покою вы. (Мф. 11:29) вьзь
мете иго Мое на себе. и на
учите ся отъ Мене. еко кро
тъкъ есмь. и съмеренъ
сръдцемь. и обряштете по
кои. душамъ вашимъ. (Мф. 11:30) иго
Мое благо. и бремя Мое ль
гъко естъ. конец. (Мф. 12:1) Въ то время
приде Иисусъ. въ суботу. скво
зе сеание. ученици же Его
възлакаша. и начяшя въ
стръгати класы и ести.
(Мф. 12:2) фарисеи же видевъше решя
Ему. се ученици Твои тво
рятъ. егоже не достоитъ
творити въ суботы. (Мф. 12:3) Онъ же
рече имъ. несте ли чьли.

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 22 об. - 25 Глава 11.

л. 25 - 29 Глава 12.