Зографское ЕвангелиеЛист:
шедъше живутъ. и буду
тъ последьнее человека того.
горьша пръвыхъ. тако бу
детъ и роду сему луквъ
нуему. (Мф. 12:46) Еште Ему глаголю
штю къ народомъ. се мати
и братрие его стоеху вьне.
искуште глаголати Ему. (Мф. 12:47) рече
же етеръ къ Нему. мати Твое
и братрие Твое. вьне сто
ятъ хотяште глаголати къ Те
бе. (Мф. 12:48) Онъ же отъвештавъ ре
че къ глаголюштуму. къто е
стъ мати Мое и къто су
тъ братрие Мое. (Мф. 12:49) и прость
ръ руку Свою на ученикы
Своя рече. се мати Мое и
братие Мое. (Мф. 12:50) иже бо аште
творитъ волю Отца Моего
иже естъ на небесехъ. тъ бра
тъ Мой. и сестра. и мати е
стъ. (Мф. 13:1) Въ тъжде днь ишь
дъ Иисусъ из дому седеаше

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 25 - 29 Глава 12.

л. 29 - 34 Глава 13.