Зографское ЕвангелиеЛист:
тектоновъ сынъ. не мати ли
его нарицаетъ ся Марие. и
братрие его Иековъ. и Осифъ.
и Симонъ. и Юда. (Мф. 13:56) и сестры
Его. не вьси ли въ насъ су
тъ. отъ куду убо Сему
все си сутъ. (Мф. 13:57) И блажнеа
ху ся о Немь. Иисусъ же рече имъ.
нестъ пророкъ бечьстий.
тъкмо въ своемь отечестви.
и въ дому своемь. и не съ
твори ту силъ многъ. за не
верьствие ихъ. (Мф. 14:1) Въ оно врем
мя. слышавъ Иродъ Тетра
архъ. слухъ Христовъ. (Мф. 14:2) и рече
отрокомъ своимъ. се естъ
Иоанъ Крьститель. тъ въ
скръсе отъ мрътвыхъ.
и сего ради силы деютъ
ся о Немь. (Мф. 14:3) Иродъ бо имъ
Иоанна. съвяза и въсади
въ тьмьницу. Иродъады
ради. жены Филипа бра

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 29 - 34 Глава 13.

л. 34 - 36 об. Глава 14.