Зографское ЕвангелиеЛист:
(Мф. 14:34) и преевъше придошя на зе
млю Генисаретьску. (Мф. 14:35) И по
знавъше И мужи места того.
посълашя въ вьсу страну
ту. и принесошя къ Нему
вся боляштяя. (Мф. 14:36) и молеаху И
да тъкмо прикоснутъ ся
въскрилии ризе Его. и ели
ко ся прикоснушя емь спасе
ни бышя. (Мф. 15:1) Тъгда присту
пишя къ Иисусови. иже беаху
въ Иерусалиме. кънижьници и фа
рисеи глаголюште. (Мф. 15:2) по чьто у
ченици Твои претупаю
тъ. предаание старьць. не о
мываютъ рукъ своихъ.
егда хлебъ едятъ. (Мф. 15:3) Онъ же
отъвештавъ рече имъ. по
чьто вы преступаете за
поведь Божию. за предание
ваше. (Мф. 15:4) Богъ бо заповеде глаголя.
чьти отца и матерь. и иже
зълословитъ отца

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 34 - 36 об. Глава 14.

л. 36 об. - 39 об. Глава 15.