Зографское ЕвангелиеЛист:
четыри тысяштя мужь. ра
зве женъ и детий. (Мф. 15:39) и отъпу
шь народы. Вълезъ въ ко
рабь. и приде въ пределы.
Магдалиньскы. (Мф. 16:1) и присту
пьше фарисеи. и садукеи. и
скушаюште И. просишя зна
мение съ небесе показати имъ.
(Мф. 16:2) Онъ же отъвештавъ рече имъ.
вечеръ суштю глаголете. ведро
чръмънуетъ ся небо.(Мф. 16: 3) и ютро.
дьнь сь зимнъ. чръмъну
етъ бо ся дряселуя небо. лице
убо небеси умеете расужда…
(Мф. 16:4) Родъ зълы прелюбодей. зна
мение иштетъ. и знамение
не дастъ ся ему. тъкъмо зна
мение Ионе пророку. и оставь я
отиде. (Мф. 16:5) И прешьдъше учени
ци на онъ полъ. забышя хле
бы вьзяти.(Мф. 16: 6) Иисусъ же рече имъ.
вънемлете и блюдете ся.
отъ кваса фарисейска. и са

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 36 об. - 39 об. Глава 15.

л. 39 об. - 41 об. Глава 16.