Зографское ЕвангелиеЛист:
за душю свою. (Мф. 16:27) прити бо иматъ Сынъ
Человеческы въ славе Отца Своего съ ангелы
Своими и тогда въздастъ кому
ждо по деанию его. (Мф. 16:28) Аминъ глаголю ва
мъ сутъ етери от съде стоящихъ
иже не имутъ въкусити съмръти
дондеже видятъ Сына Человеческаго гряду
ща въ Царствии Своемъ. (Мф. 17:1) и быстъ
по шести дънъ. Поятъ Иисусъ Петра
и Екова и Иоана. брата ему и въ
зведе я на горю высокю едины. (Мф. 17:2) и
преобрази ся предъ ними. и про
свете ся лице Его еко и слънъце
а ризы Его бышя белы еко све
тъ. (Мф. 17:3) и се евисте ся имъ Моси и И
лие съ нимъ глаголуща. (Мф. 17:4) отвещавъ же
Петръ рече къ Иисусови Господи добро естъ
намъ съде быти. аще хощеши
да створимъ зде три кровы. Те
бе единъ и Моси единъ Илии еди
нъ. (Мф. 17:5) Еще же ему глаголущу. се обла
къ светлъ осие я. и се гласъ и
з облака глаголя Съ естъ Сынъ Мой въ
злюбены. о Немъже благово

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 39 об. - 41 об. Глава 16.

л. 41 об. - 42 Глава 17.