Зографское ЕвангелиеЛист:
десяте коленома Израилевама.  (Мф. 19:29) И
въсекъ иже оставитъ братрию
ли сестры ли отца ли матеръ. или
женю или дети. или села или хра
мы. имене Моего ради сътори
цею прииметъ. и животъ ве
чьны наследитъ. (Мф. 19:30) мнози же
бюдютъ пръвии последънии.
и последънии пръвии. (Мф. 20:1) Подобъ
но естъ Царствие небеское человеку до
мовиту. иже изиде купно утро
наяти делателя въ виноградъ
свой. (Мф. 20:2) съвещавъ же съ делате
ли по пенязу на дънъ. после я въ
виноградъ свой. (Мф. 20:3) и ишъдъ въ тре
тию годину виде ины на тръ
жищихъ стоящя праздъны. (Мф. 20:4) и те
мъ рече идете и вы в виногра
дъ мой. и еже бюдетъ правъда
дамъ вамъ (Мф. 20:5) они же идю. пакы
же ишъдъ в шестюу и девятю
годиню. створи такожде. (Мф. 20:6) въ еди
ню же на десяте годиню ишъдъ о
брете другыя стоящя праздны

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 45 - 47 Глава 19.

л. 47 - 49 Глава 20.