Зографское ЕвангелиеЛист:
да послужятъ Ему нъ по
служити и дати душю Сво
ю избавение за многы.
(Мф. 20:29) И исходящу Ему отъ Ерихъ и
по Немъ идю народи мнози
(Мф. 20:30) и се дъва слепъца седеста
при пюти. слышавъша еко
Иисусъ мимо ходитъ възъва
ста глаголюща помилуй ны Сыну
Давидовъ. (Мф. 20:31) народъ же запрети има
да умлъчита. Она же паче въ
зъваста глаголюща. помилуй ны
Господи Сыну Давидовъ. (Мф. 20:3)2 И ставъ Иисусъ въ
згласи е и рече что хощета да съ
творю вама. (Мф. 20:33) глаголаста Ему. Господи да о
твръзете ся наю очи. (Мф. 20:34) милосръдо
вавъ же Иисусъ прикосну ся очию и
ма. и абие прозресте има очи и
по Немъ идоста.
(Мф. 21:1) И егда приближи ся Иисусъ въ Ерусалимъ. и
приде въ Витъфагию къ горе Е
леонъсцей. тогда после дъва у
ченика (Мф. 21:2) глаголя има. идета въ весъ
еже естъ премо вама. и абие обря
щета осля привязано и жребя с ни

л. 2 - 76 об. Евангелие от Матфея.
Без начала.

л. 47 - 49 Глава 20.

л. 49 - 52 Глава 21.