Синайский кодекс и рукописи Синая в РНБ

Документы, касающиеся приобретения Синайского кодекса Россией
(Архив внешней политики Российской Империи, Российский Государственный исторический архив)

Письмо Собора отцов Синайского монастыря русскому вице-консулу в Египте А. Н. Николаеву
от 28 июня 1868 г.

АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3379, л. 47, л. 47об., л. 48
[Л. 47] Τὴν ὑμ. περιφίλητον Ἐκλαμπρότητα, Κύριε Νικολάϊεφ, Διευθυντά τοῦ Γενικοῦ ἐν Αἰγύπτῳ Προξενείου τοῦ Μεγαλειοτάτου καί τρισεβάστου Αὐτοκράτορος πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλεξάνδρου Β´, ἐκ μέσης ψυχῆς καί καρδίας εὐχόμεθα.

Μετ᾽ἄκρας θλίψεως ἡ Ἱερὰ τῶν πατέρων Σύναξις καί ἁπαξάπασα ἡ Σιναϊτική ἀδελφότης ἐπληροφορήθη ἀρτίως, ὅτι ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν Κύριλλος ὁ τρομερὸς ἐκεῖνος τῆς Ἱερᾶς καὶ περικλεοῦς ἡμῶν Μονῆς φθορεύς, διαδίδει, ὅτι δῆθεν ἡ Σιναϊτικὴ ἀδελφότης μιᾷ ψυχῇ ἤρθη κατ᾽αὐτοῦ καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν, ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι αὐτὸς οὗτος ἐδωρήσατο τὸ ἀρχαῖον τῶν Εὐαγγελίων χειρόγραφον τῷ Μεγαλειοτάτῳ Αὐτοκράτορι πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν καί προστάτῃ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ὅτι δῆθεν ἡμεῖς σκοπὸν ἔχομεν, ὅπως ἐπαναζητήσωμεν τὸ μνησθὲν χειρόγραφον, βασιζόμενοι ἐπὶ τοῦ ἐγγυητηρίου τῆς Αὐτοκρατορικῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβείας, διευθυνομένης τότε ὑπὸ τοῦ Πρίγκηπος Λαβάνωφ. Καθῆκον ἑπομένως ἡμῶν ἱερόν θεωροῦμεν, ὅπως διαφωτίσωμεν τὴν τε ὑμ. Ἐκλαμπρότητα καὶ δι᾽Αὐτῆς τὴν Αὐτοκρ. Πρεσβείαν καὶ πᾶσαν ὑψηλοτέραν ἀρχήν, λέγοντες, ὅτι τὰ τοιαῦτα θρυλλούμενα οὐδὲν ἄλλο εἰσιν ἤ ἀποκυήματα ἀνθρώπου συκοφάντου, ὅστις, παραμορφῶν τὴν ἀλήθειαν, ἐνόμιζεν, ὅτι δύναται βλάψαι τήν ταλαίπωρον ἡμῶν Μονὴν, τοσαῦτα παρ᾽αὐτοῦ παθοῦσαν. Καὶ ἐξηγοῦμεν τά τῆς ὑποθέσεως. Πρό τινων ἐτῶν ἀφίκετο εἰς Σίναιον ὁ Κωνσταντίνος Τίσενδορφ, φέρων καὶ ἔγγραφον συστατικὸν πρὸς τοὺς Πατέρας τοῦ τότε Πρέσβεως Πρίγκηπος Λαβάνωφ, δι᾽οὗ ὁ τελευταῖος οὗτος παρεκάλει ἡμᾶς, ὅπως χορηγήσωμεν πρὸς ἀντιγραφὴν τὸ μνησθὲν ἀρχαῖον τῆς Καινῆς Διαθήκης χειρόγραφον, ἐγγυώμενος, ὅτι μετὰ τὴν ἀντιγραφὴν τὸ χειρόγραφον ἐπιστραφήσεται. Ἡμεῖς, ὑπ᾽ὄψιν λαβόντες τὴν σύστασιν, ἐχορηγήσαμεν ἐκεῖνο πρὸς ἀντιγραφήν· εἶτα δέ σκεφθέντες, ὅτι τό Σινᾶ οὐδὲν ἄλλο πολυτιμότερον ἔχει δωρῆσαι τῷ Μεγαλειοτάτῳ Αὐτοκράτορι καί προστάτῃ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡμῶν ἰδίᾳ ἢ τὸ χειρόγραφον ἐκεῖνο, καὶ ἐπιθυμοῦντες, ὅπως δείξωμεν τὴν ἄπειραν [Л. 47об.] ἡμῶν εὐγνωμοσύνην καὶ ἀφοσίωσιν πρός τήν Α. θεοφρούρητον Μεγαλειότητα, τὸν κραταιὸν Αὐτοκράτορα Ἀλέξανδρον Β-ον, δι᾽ὅσας εὐεργεσίας καὶ προστασίαν αεἰνάως δαψιλέυει τῷ Σινᾷ καὶ ἡμῖν, διὰ πράξεως ἡμῶν ἐπισήμου, καταχωρηθείσης ἐν τῷ Ἱερῷ τῆς Μονῆς Κώδηκι καί ἧς ἀντίγραφον ἀπαράλλακτον ἐπισυνάπτομεν ᾧδε μετὰ τῆς ἐγγυήσεως τοῦ Πρίγκηπος Λαβάνωφ, ἀπεφασίσαμεν, ὅπως δωρήσωμεν τοῦτο τῇ Α. θεοσκέπτῳ Μεγαλειότητι. Τοῦ δ᾽ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ἡμεῖς λοιπὸν ἐσμὲν οἱ δωρηταί καὶ οὐχὶ ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Κύριλλος, ὅστις οὐδὲν δικαίωμα τοῦ δωρεῖν ἔχει, ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστον πρᾶγμα τῆς Μονῆς. Ἐκ τούτων καταφαίνεται, Κύριε Διευθυντά, ἡ ἁγνὴ ἀλήθεια, πᾶν δ᾽ἕτερόν ἐστι ψεῦδος διαδιδόμενον ἐπίτηδες πρὸς βλάβην τοῦ Σινᾶ καί ἡμῶν, οἵτινες οὐδέποτε διενοήθημεν, ὅπως ἀνακαλέσωμεν δωρεὰν οἰκείᾳ βουλήσει καὶ προαιρέσει παρ᾽ἡμῶν γενομένην. Τὴν ἐπιστολὴν ἡμῶν ταύτην, παρακαλοῦμεν, ὅπως διαβιβάσητε καὶ πρὸς τὴν Α.Ἐξοχότητα, τὸν στρατηγὸν Ἰγνατιὲφ καί ὅπου δεῖ, καί γνωσθῇ ἡ ἀλήθεια τοῦ πράγματος. Ἐσμὲν δέ βέβαιοι, ὅτι ἡ ῥᾳδιουργία εὐχερῶς κατανοηθήσεται, καί πεποίθαμεν, ὅτι καί ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ στρατηγὸς Ἰγνατιέφ, πεισθήσεται τέλος περί τοῦ δικαίου ἡμῶν καί τῆς Μονῆς, καί διατάξει, ὡς ἐμπρέπει τῷ κλεινῷ ἀντιπροσώπῳ τῆς ἁγίας Ῥωσσίας, ὅπως δοθῶσιν ἡμῖν τὰ κατασχεθέντα ὑπὸ τοῦ πρώην Ἁγίου Σιναίου χρήματα, ἅμα δὲ ἐνεργήσει πρός ταχυτέραν ἐνταῦθα ἔλευσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου Κύρ. Καλλιστράτου, τοῦ κανονικοῦ καί γνησίου ἡμῶν τούτου Ποιμενάρχου, φαινόμενος οὕτω μέγας εὐεργέτης καθιδρύματος τοσοῦτον σεβασμίου καθ᾽ἅπασαν τὴν Ὀρθοδοξίαν, τοῦ μέντοι τά ἔσχατα παθόντος καί τῶν ἀ [Л. 48] πολύτως ἀναγκαίων στερουμένου. Ἐπί ταῖς χρησταῖς ταύταις ἐλπίσιν, ὅτι ἡ ἀείποτε προστάτις τῆς Ὀρθοδοξίας ἁγία Ῥωσσία οὐκ ἐγκαταλείψει σκήνωμα τοσοῦτον εὐκλεές, καί ὅπερ τυγχάνει ἡ μόνη τοῦ ζῶντος Θεοῦ πόλις ἐν βαθείᾳ ἐρήμῳ, ὅπως γένηται παρανάλωμα ἀπωλείας διηνεκοῦς, ἀλλ᾽ἀπ᾽ἐναντίας τενεῖ αὐτῷ ἀρωγὸν καὶ σώτειραν χεῖρα, περαίνομεν τὴν παροῦσαν ἡμῶν, δεόμενοι τοῦ Θεοῦ, ὅπως διατηρῇ τὴν ὑμ. Ἐκλαμπρότητα ἐν ὑγείᾳ διηνεκεῖ, χορηγοῦσα αὐτῇ καί πᾶν τό ἐφετόν καί καταθύμιον.


Ἐν τῷ κατὰ Κάϊρον Σιναϊτικῷ τῆς Τζουβανίας Καθιδρύματι· αωξη´ Ἰουνίου κῆ·
Τῆς ὑμ. Ἐκλαμπρότητος εὐχέται πρὸς Θεὸν διάπυροι
Ἡ Ἱερὰ τῶν πατέρων τοῦ Σινᾶ Σύναξις·
δικαῖος ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος σιναΐτης
Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σιναΐτης
Πρωτοσύγκελλος Ἄνθιμος Σιναΐτης
Ὁ οἰκονόμος Θεοδόσιος Σιναΐτης
Πρωτοσύνγγελλος Ἄνθημως συναύτις
Πρωτοσύγκελλος Πολύκαρπος Σιναΐτης
Παΐσιος μοναχός Σιναΐτης
Φιλόθεος μοναχός Σιναΐτης
Σκευοφύλαξ Μακάριος

Вашу светлость, любезный господин Николаев, Управляющий Генеральным Консульством в Египте великого и высокочтимого Российского Императора Александра II, от всей души и от всего сердца благословляем.

С глубоким прискорбием священный собор отцов и вся синайская братия недавно узнала, что бывший наш архиепископ Кирилл, этот ужасный вредитель нашего святого и славного монастыря, говорит, будто синайская братия единодушно восстала против него и изгнала его по той причине, что он подарил древнюю рукопись Евангелия Великому Самодержцу всея Руси и защитнику Православия, и будто мы имеем цель потребовать обратно упомянутую рукопись, основываясь на расписке императорского посольства в Константинополе, управлявшегося тогда князем Лобановым. Поэтому мы считаем своим долгом разъяснить Вашей Светлости и через Вас Императорскому Посольству и всем вышестоящим властям, что все эти слухи есть ничто иное как вымыслы клеветника, который, искажая истину, вздумал повредить нашему несчастному монастырю, столько от него пострадавшему, и излагаем суть дела.

Несколько лет назад на Синай прибыл Константин Тишендорф, с рекомендательным письмом к отцам от тогдашнего посланника князя Лобанова, в котором последний просил нас, чтобы мы уступили упомянутую древнюю рукопись Нового Завета для копирования, и ручался, что после этого рукопись будет возвращена. Мы, рассмотрев письмо, отдали рукопись для копирования. Затем, подумав, что Синай не имеет ничего более драгоценного, чтобы подарить Великому Самодержцу и защитнику Православия, кроме этой рукописи, и желая показать безмерную нашу признательность и преданность Его Богохранимому Величеству могущественному императору Александру II, постоянно оказывающему нам и Синаю столь изобильные благодеяния и покровительство, посредством записанного в Священном кодексе монастыря официального акта, точную копию которого мы прилагаем вместе с распиской князя Лобанова, постановили подарить [рукопись] Его Богохранимому Величеству. Что и было сделано. Поэтому мы являемся дарителями, а не бывший архиепископ Кирилл, который не имеет никакого права дарить даже самую маленькую вещь из монастыря. Отсюда явствует, господин Управляющий, чистая правда, а все остальное - ложь, распространяемая, чтобы навредить Синайскому монастырю и нам, никогда не помышлявшим требовать обратно дар, совершенный нами по собственному желанию и решению. Просим Вас передать это наше письмо и Его Превосходительству генералу Игнатьеву, и куда следует, чтобы стала известна истина об этом деле. Мы уверены, что козни будут раскрыты, и Его Превосходительство генерал Игнатьев наконец убедится в правоте нашего монастыря, и прикажет, как и должен славный представитель Святой России, чтобы нам были возвращены все захваченные бывшим архиепископом Синайским деньги, и поспособствует к скорейшему утверждению здесь Архиепископа нашего Каллистрата, законного и истинного нашего пастыря, явившись таким образом великим благодетелем монастыря, столь почитаемого во всем православном мире, однако терпящего крайние бедствия и лишенного совершенно необходимого. Пребывая в доброй надежде, что извечная защитница Православия святая Россия не оставит столь славную обитель, - которая является единственным градом Бога Живого в бескрайней пустыне, и потому постоянно подвергается напастям, - но, напротив, протянет руку помощи и спасения, мы заканчиваем это наше [письмо], молясь ко Господу, чтобы Он всегда хранил Вашу Светлость в здравии, подавая и все желаемое, и благое.

В Синайском подворье в Каире Джувании, 28 июня 1869,

Вашей Светлости пламенные ко Господу молитвенники, собор синайских отцов: дикей архимандрит Кирилл синаит, архимандрит Неофит синаит, протосинкелл Анфим синаит, эконом Феодосий синаит, протосинкелл Анфим синаит, протосинкелл Поликарп синаит, монах Паисий синаит, монах Филофей синаит, ризничий Макарий.

Вернуться к статье А.В. Захаровой

Письмо Собора отцов Синайского монастыря русскому вице-консулу в Египте А. Н. Николаеву от 28 июня 1868 г.
АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3379. Л. 47-48.