Синайский кодекс и рукописи Синая в РНБ

Документы, касающиеся приобретения Синайского кодекса Россией
(Архив внешней политики Российской Империи, Российский Государственный исторический архив)

Дарственная грамота на Синайскую Библию, подписанная Собором отцов Каирского подворья Синайского монастыря и архиепископом Каллистратом
11 и 17 сентября 1868 г.

АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3379, л. 39, л. 39 об., л. 43.

[Л. 39] (Ἐπίσημον ἀντίγραφον ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τῆς Μονῆς Κώδηκος).

Σήμερον, ἑνδεκάτην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου, τοῦ 1868-ου ἔτους, συνελθοῦσα ἡ Ἱερὰ τῶν πατέρων Σύναξις τῆς Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ ἁγίου Δικαίου, ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου, συνεσκέψατο τάδε.

Ἐπειδὴ καὶ ἐν παντοίοις καιροῖς ἡ κραταιὰ καί ἁγία Ῥωσσία, κυρίως δὲ καὶ ἰδίᾳ ὁ Μεγαλειότατος καὶ Κραταιότατος Αὐτοκράτωρ πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλέξανδρος Β´, ὁ μέγας καὶ κλεινὸς οὗτος προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἰδίᾳ τοῦ Σινᾶ, οὐ διέλιπε χορηγῶν ἀείποτε τὴν κραταιὰν αὐτοῦ ἀρωγὴν καὶ ἀντίληψιν ὑπὲρ τοῦ γεραροῦ τούτου ἐν Σινᾷ σκηνώματος, ὅπερ ἄνευ τῆς κραταιᾶς ταύτης βοηθείας οὐδέποτε ἠδύνατο διασωθῆναι, πιεζόμενου ὑπὸ μυρίων πειρασμῶν καὶ θλίψεων ἐν μέσῳ ἀχανοῦς ἐρήμου καὶ βαρβάρων,

Ἐπειδὴ καὶ αὖθις ἐν τοῖς ὑστάτοις τούτοις καιροῖς διὰ τῆς κραταιᾶς τῆς ἁγίας Ῥωσσίας προστασίας ἡ τά πάνδεινα παθοῦσα καί ναυάγιον οἰκτρόν ἀπειλήσασα Βασιλικὴ Ἱερὰ αὕτη Μονὴ διεσώθη ἀπὸ παντελοῦς ἀπωλείας,

Διὰ ταῦτα

Ἡμεῖς ὑποφαινόμενοι, ὅ τε ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Ὄρους Καλλίστρατος καὶ λοιπὴ Ἱερὰ τῶν Πατέρων Σύναξις, δεόμενοι νυχθημερόν πρὸς Κύριον, ὅπως ἐπὶ μήκιστον διατηρῇ τήν τε Α.Α. Μεγαλειότητα σὺν παντὶ τῷ Αὐτοκρατορικῷ οἴκῳ καὶ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ Βασιλείαν καὶ δωρῆται αὐτῷ κράτος καί νίκην κατὰ παντὸς ὁρατοῦ καὶ αὀράτου ἐχθροῦ, ἐξ ἄλλου δ᾽ἐφιέμενοι, ὅπως ἐπὶ μᾶλλον καταφανῆ καταστήσωμεν τὴν ἡμετέραν εὐγνωμοσύνην καὶ πιστὴν ἀφοσίωσιν πρός τε τήν Α.Α. Μεγαλειότητα καὶ τὴν Ἁγίαν Ῥωσσίαν, ἀποφασίζομεν τάδε·

Ἄρθρον μοναδικὸν.

Λαβόντες ὑπ᾽ὄψιν καὶ τὰς προτέρας ἐπί τούτου τῆς Μονῆς ἀπο- [Л. 39об.] φάσεις, δωροῦμεν, πρὸς ἔνδειξιν τῆς ἡμετέρας εὐγνωμοσύνης ἐπὶ ταῖς τοσαύταις καί τηλικαύταις εὐεργεσίαις, τῇ Α.Α. Μεγαλειότητι, τῷ Αὐτοκράτορι πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλεξάνδρῳ Β´, τὸ πρεσβυγενὲς καὶ ἱερὸν τῆς νέας διαθήκης χειρόγραφον τῆς Μονῆς τοῦ Ὄρους Σινᾶ, τό χειρόγραφον δὲ τοῦτο λογισθήσεται ἀπὸ τοῦδε τελεία καί ἀναφαίρετος τῆς Α. Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος ἰδιοκτησία.

Πρὸς πίστωσιν οὖν καὶ ἀσφάλειαν ναὶ μὴν καὶ ἀΐδιον τῆς ἀληθείας ἔνδειξιν ἐγένετο καὶ κατεχωρήθη ἐν τῷ Ἱερῷ τῆς Μονῆς Κώδηκι τὸ παρὸν ἐπίσημον καὶ ἱεροσφράγιστον Πρακτικόν, ὑπογραφὲν παρ᾽ἁπάντων τῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως μελῶν. Ὅμοιον δέ τῷ ἐν τῷ Κώδηκι, σεσημασμένον τῇ μεγάλῃ τῆς Μονῆς σφραγίδι καὶ τὰς αὐτὰς πρωτοτύπους ὑπογραφὰς φέρον, ἀφοῦ ἐπικυρωθῇ, ὑπογραφῇ καὶ σφραγισθῇ καὶ παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου Ὄρους, ἡμῶν δὲ Ποιμενάρχου καὶ Προέδρου, Κυρίου Καλλιστράτου, προσωρινῶς ἐν Ἱεροσολύμοις διατρίβοντος, πεμφθήσεται πρὸς τὸν Μεγαλειότατον καὶ Θεοδόξαστον Αὐτοκράτορα πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλέξανδρον Β´, πρὸς διηνεκῆ μὲν ἔνδειξιν τῆς δωρεᾶς, τεκμήριον δέ τῆς πρὸς τὴν Α. Μεγαλειότητα καὶ τὴν ἁγίαν Ῥωσσίαν πιστῆς ἀφοσιώσεως ἁπαξαπάντων τῶν Σιναϊτῶν.

Ἐγένετο ἐν τῷ κατὰ Κάϊρον Σιναϊτικῷ τῆς Τζουβανίας Καθιδρύματι.

Ἡ Ἱερὰ τῶν πατέρων Σύναξις
δικαῖος ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Σιναΐτης,
Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σιναΐτης,
Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Σιναΐτης,
Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Σιναΐτης,
Πρωτοσύγκελλος Κορνήλιος Σιναΐτης,
Πρωτοσύγκελλος Ἄνθιμος Σιναΐτης,
Πρωτοσύγγελλος Θεοδόσιος Σιναΐτης,
Σκευοφύλαξ Μακάριος

[Л. 43] Ἡμεῖς, ὑπογεγραμμένος Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Ὄρους Καλλίστρατος, ἐγκρίνοντες πληρέστατα τὴν τε δωρεὰν καὶ τὸ πρακτικὸν τόδε, ἐπιβεβαιοῦμεν καὶ ἐπικυροῦμεν τοῦτο τῇ ἰδίᾳ ἀρχιεπισκοπικῇ Ἡμῶν σφραγίδι.

Ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει Ἱερουσαλὴμ,
ᾳωξη Σεπτεμβρίου ιζ ´
+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Καλλίστρατος ἐγκρίνει καὶ ἐπιβεβαιοῖ

[Официальная копия из Священного сборника актов монастыря]

Сегодня, 11 сентября 1868 года, священный собор отцов Царского монастыря святой богошественной горы Синай, собравшись на чрезвычайном заседании под председателтьством дикея архимандрита Кирилла, совещался о следующем.

Поскольку во все времена державная святая Россия, а в особенности величайший и могущественнейший самодержец всея России Александр II, сей великий защитник Православия и в особенности Синая, не оставляли эту почитаемую синайскую обтиель своим мощным заступничеством и попечением, которая без их помощи никогда бы не смогла сохраниться под натиском тысяч искушений и скорбей, среди бескрайней пустыни и варваров,

Поскольку и в последние времена снова мощным заступничеством святой России этот царский и святой монастырь, претерпевавший ужасные бедствия и угрожаемый плачевным крушением, был спасен от полной гибели,

Посему мы, нижеподписавшиеся, архиепископ Синайской горы Каллистрат и остальной священный собор отцов, молясь денно и нощно ко Господу, да сохранит на дальнейшее время Его Императорское Величество вместе со всем царствующим домом и святым Его царством, и дарует ему державу и победу над всяким видимым и невидимым врагом, с другой же стороны желая более ясно показать нашу признательность и верную преданность Его Императорскому Величеству и святой России, постановляем

Пункт единственный.

Приняв во внимание и прежние об этом решения монастыря, в знак нашей признательности за таковые и столькие благодеяния, даруем Его Императорскому Величеству Самодержцу всея России Александру II древнюю и священную Синайского монастыря рукопись Нового Завета, и да будет отныне эта рукопись считаться полной и неотъемлемой собственностью Его Императорского Величества.

В удостоверение же, ручательство и вечное доказательтсво истины составлен и записан в священный сборник актов монастыря этот официальный и скрепленный печатью документ, подписанный всеми членами священного собора. Подобный же находящемуся в сборнике, удостоверенный большой монастырской печатью и с теми же подлинными подписями, будет подтвержден, подписан и заверен печатью достопочтеннейшим Архиепископом Синайской горы, нашим пастырем и главою, господином Каллистратом, временно находящимся в Иерусалиме, и будет послан великому и славному Императору всея России Александру II, в вечное удостоверение дара и в свидетельство истинной преданности всех синаитов Его Императорскому Величеству и святой России.

Составлено в Синайском Джуванийском подворье в Каире.

Священный собор отцов: Дикей архимандрит Кирилл синаит, Архим. Неофит синаит, Архим. Захария синаит, Архим. Порфирий синаит, Протосинкелл Корнилий синаит, Протосинкелл Анфим синаит, Протосинкелл Феодосий синаит, Ризничий Макарий.

Мы, нижеподписавшийся архиепископ Синайской горы Каллистрат, всецело признавая дарение и этот документ, утверждаем и заверяем его нашей собственной архиепископской печатью.

В святом граде Иерусалиме, 1868 г. сентября 17

Архиепископ Синайский Каллистрат одобряет и подтерждает.

Вернуться к статье А.В. Захаровой

Дарственная грамота на Синайскую Библию, подписанная Собором отцов Каирского подворья Синайского монастыря и архиепископом Каллистратом 11 и 17 сентября 1868 г.
АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3379. Л. 39-39 об., 43