Синайский кодекс и рукописи Синая в РНБ

Документы, касающиеся приобретения Синайского кодекса Россией
(Архив внешней политики Российской Империи, Российский Государственный исторический архив)

Дарственная грамота на Синайскую Библию, подписанная архиепископом и
членами Собора отцов Синайского монастыря 13 и 18 ноября 1869 г.1

АВПРИ. Ф. 161 II-11. Оп. 50. Д. 5. Л. 6, л. 6 об., л. 7.

[л. 6] Πρώτη καὶ κυριώδης τῶν ἀρετῶν τυγχάνει ἀναμφιρήστως [?] τό εὐγνωμονεῖν τοῖς ἰδίοις ἡμῶν αὐτῶν εὐεργέταις, μάλιστα δ᾽ἐκείνοις, οἵπερ, ἐν ταῖς ἐμπιπτούσαις ἡμῖν δειναῖς καὶ ἀγχιστρόφοις περιστάσεσι τῆς ἀλγεινῆς τοῦ πάσχοντος φωνῆς ἀκούοντες, αὐτογνωμόνως προσέρχοντας χορηγῆσαι τὴν προστασίαν αὐτῶν καὶ ἀντίληψιν καὶ βάλσαμον ἐπιῤῥάναι ἐπὶ τῶν πληγῶν τῶν δεινοπαθούντων, ἐπαινετοὶ μὲν οὕτω παρ᾽ἀνθρώποις καθιστάμενοι, εὐάρεστοι δὲ καὶ Θεῷ, τῷ τὴν ἀρετὴν ταύτην ἡμῖν ἅπασιν ἐντειλαμένῳ. Εἰ οὖν ἐπαινετὸς παρ᾽ἀνθρώποις καὶ εὐάρεστος παρὰ Θεῷ ἐστιν ὁ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ βοηθῶν καὶ προστατεύων, πόσον ἄρα ἐπαινετώτερος καὶ μακαριώτερος ὁ αὐτὴν τὴν ἐν Ἀνατολῇ δεινοπαθοῦσαν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν περιούσιον τοῦ Κυρίου λαὸν ὁσημέραι κραταιῶς προστατεύων καὶ μεγαθύμως εὐεργετῶν καὶ ἡλίκης τῆς εὐγνωμοσύνης ἄξιος ὁ τοιοῦτος τυγχάνει! Ἐπεὶ τοιγαροῦν, προνοίᾳ πάντῃ γε καὶ εὐδοκίᾳ τοῦ ἀείποτε τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου αὐτοῦ λαοῦ κηδομένου Θεοῦ, καί ὁ Μεγαλειότατος, κραταιότατος καὶ θεόστεπτος Ἀλέξανδρος ὁ Β-ος, Αὐτοκράτωρ πάσης τῆς εὐρείας, θεοστηρίκτου καὶ εὐσεβοῦς Ῥωσσικῆς Αὐτοκρατορίας, οὐ παύεται μεριμνῶν καί πᾶσαν κραταιὰν ἀρωγὴν καὶ ἀντίληψιν παρέχων καί ἐπιδαψιλεύων τῇ τε καθόλου Ὀρθοδοξίᾳ καί ἰδίᾳ τῇ Ἱερᾷ, εὐκλεεῖ καὶ πρεσβυγενεῖ Βασιλικῇ τῇδε Μονῇ τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ἥν καί ἐν τοῖς ὑστάτοις τούτοις καιροῖς ἡ κραταιὰ τῆς Α.Α. Μεγαλειότητος προστασία, χορηγηθεῖσα διά τοῦ Ἐξοχωτάτου καὶ ἐπαξίου Αὐτῆς Πρεσβευτοῦ, Στρατηγοῦ Νικολάου Παύλοβιτζ Ἰγνάτιεφ, διέσωσεν ἀπὸ ὁλοσχεροῦς ναυαγίου, διὰ ταῦτα καὶ ἡμεῖς, εὐγνωμοσύνης δικαίας φόρον ὀφειλόμενον ἀποτίοντες, οὐ διαλείπομεν νυχθημερὸν εὔχεσθαι καὶ τοῦ ὑψίστου δέεσθαι ὑπὲρ στερεώσεως, κράτους, δόξης καί μεγαλείου τῆς τε Α.Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Σεπτοῦ Αὐτῆς Αὐτοκρατορικοῦ Οἴκου καὶ παντὸς τοῦ εὐσεβοῦς Ῥωσσικοῦ Ἔθνους, ὅπερ τέτακται ἡ σωστικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἄγκυρα. Πρός δέ τῆς βαθείας καί αἰωνίου ἡμῶν τῆς δε εὐγνωμοσύνης

[л. 6об.] ἔνδειξιν καὶ ἐκδήλωσιν πρό τινος χρόνου κοινῇ γνώμῃ καὶ ἐλευθέρᾳ βουλήσει ἐνεκρίναμεν καὶ ἔγνωμεν δωρῆσαι τῇ Α. Αὐτοκ. Μεγαλειότητι, ὡς ἐλάχιστον τῆς ἡμετέρας εὐγνωμοσύνης καί ἀφοσιώσεως τεκμήριον, τό τιμαλφὲς καὶ πανάρχαιον τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης χειρόγραφον, κτῆμα τῆς Ἱερᾶς ταῦτης τοῦ Σινᾶ Μονῆς, συντάξαντες καί τό ἐπὶ τούτῳ ἐπίσημον τῆς δωρεᾶς τῆς δε ἔγγραφον, ὅπερ καὶ ἐπεστάλη ἐγκαίρως τῇ Α.Ἐξοχότητι, τῷ Στρατηγῷ Ἰγνάτιεφ, ἵνα διευθύνῃ αὐτό, ὅπου δεῖ. Σήμερον οὖν αὖθις διὰ τῆς δε τῆς ἐπισήμου ἡμῶν πράξεως ἡμεῖς Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Ὄρους Καλλίστρατος καὶ ἡ περὶ Ἡμᾶς Ἱερὰ Σύναξις τῶν τε ἐνταῦθα καὶ ἐν Σιναίῳ ἀσκουμένων Πατέρων δῆλον ποιοῦμεν, ὅτι ἐπικυροῦμεν, πιστοποιοῦμεν καὶ βεβαιοῦμεν ἐκ νέου τὴν ἤδη τῷ Μεγαλειοτάτῳ Αὐτοκράτορι πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλεξάνδρῳ Β-ω γενομένην δωρεὰν τοῦ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης Σιναϊτικοῦ χειρογράφου, ὅπερ, μεταβαῖνον οὕτως εἰς τὴν πλήρη κυριότητα τῆς Α.Α. Μεγαλειότητος, θεωρεῖται καὶ ὑπάρχει ἱερά, ἀναφαίρετος καὶ ἀκαταζήτητος Αὐτῆς ἰδιοκτησία.

Εἰς πίστωσιν οὖν τούτων ναὶ μὴν καί ἀΐδιον τῆς ἀληθείας ἔνδειξιν συνετάχθη καὶ τὸ παρὸν ἐπίσημον δωρητήριον γράμμα, καταχωρηθὲν καὶ ἐν τῷ τῆς Μονῆς Κώδηκι, ὑπογεγραμμένον μέν παρά τε τῆς Α. Πανιερότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν λοιπῶν τῆς Συνάξεως Πατέρων, σεσημασμένον δὲ τῇ τε Ἀρχιεπισκοπικῇ καὶ μοναστηριακῇ σφραγίδι· πρὸς πλείονα δ᾽ἀσφάλειαν ἐπικυροῦται καὶ συνυπογράφεται καί παρὰ τῶν ἐν Σιναίῳ Ὄρει ἐγκρίτων Πατέρων. Ἐπιδίδοται δέ τῷ Ἐξοχωτάτῳ Στρατηγῷ Ἰγνάτιεφ, παρακαλουμένῳ, ἵνα ὑποβάλῃ τοῦτο μετά τῶν ὑποκλινῶν ἡμῶν σεβασμάτων τῷ Μεγαλειοτάτῳ Αὐτοκράτορι, θερμῶς ἱκετευομένῳ, ὅπως εὐμενῶς προσδέξηται τὸ ἐλάχιστον τοῦτο δεῖγμα τῆς εὐγνωμοσύνης τῶν θεραπόντων καὶ δυαπύρων τῆς Κραταιᾶς αὐτοῦ Βασιλείας εὐχετῶν.

[л. 7] Ἐγένετο ἐν τῷ κατὰ Κάϊρον Σιναϊτικῷ τῆς Τζουβανίας Καθιδρύματι, τῇ δεκάτῃ τρίτῃ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐννάτου σωτηρίου ἔτους, Ἰνδικτιῶνος ῖβ´

Ἡ Ἱερά τῶν Πατέρων Σύναξις·
Ὁ Δικαιος Πρωτοσύγ[γελλος] Κορνήλιος Σιναΐτης
Πρωτοσύγγελος Θεοδόσιος Σέρρος Σιναΐτης
Πρωτοσύγκελλος Πολύκαρπος Σιναΐτης
Διονύσιος πνευματικός Σιναΐτης
Φιλόθεος μοναχός Σιναΐτης
Σκευοφύλαξ Μακάριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου Καλλίστρατος ἀποφαίνεται καὶ ἐπιβεβαιοῖ καὶ τῇ Ἀρχιεπισκοπικῇ αὐτοῦ σφραγίδι σφραγίζει.

Καὶ ἡμεῖς οἱ ὑποφαινόμενοι Προεστῶτες Πατέρες οἱ ἐνασκούμενοι ἐν τῇ Ἱερᾷ τοῦ ἁγίου καὶ θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ Μονῇ, τῇ τιμωμένῃ ἐπ᾽ὀνόματι τῆς Μεγαλομάρτυρος καὶ Πανσόφου Αἰκατερίνης, ἐπικυροῦμεν καί βεβαιοῦμεν τήν ἄνω μνημονευομένην δωρεάν τοῦ Σιναϊτικοῦ χειρογράφου τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, προσενεχθέντος τῷ Μεγαλειοτάτῳ Αὐτοκράτορι πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Ἀλεξάνδρῳ Β-ω, τῷ κραταιῷ τῆς Ὀρθοδοξίας προστάτῃ, ὡς δεῖγμα τῆς τοσαύτης ἡμῶν πρός τήν Α.Α. Μεγαλειότητα εὐγνωμοσύνης ἧς κτῆμα τέλειον καθίσταται τὸ ῥηθὲν χειρόγραφον.

Ἐγένετο ἐν Σιναίῳ Ὄρει
18 Νοεμβρίου 1869.
Ἡ Ἱερὰ τῶν Πατέρων Σύναξις
Ὁ Σκευοφύλαξ Γρηγόριος σιναΐτης
Γαβριὴλ Ἱερομόναχος σιναΐτης
Ἰάκωβος οἰκονόμος σιναΐτης
Παρθένιος μοναχός σιναΐτης

Высшая добродетель, без сомнения, есть признательность к благодетелям, а в особенности к тем из них, которые при настоящих разрушительных бедствиях, отзываясь на голос страждущих, охотно оказывают покровительство и прикладывают целительный бальзам к ранам изнемогающих. Чрез это они заслуживают похвалу от людей и от Бога, подателя благ.

Если же достоин похвалы от людей и милости от Бога тот, кто брату своему оказывает помощь и защиту, то тем более заслуживает похвалу и награду блаженства защитник и покровитель страждущего Православия и народа Христова на Востоке.

Так по милости Всевышнего Бога заботливо и неусыпно бодрствующего над Православною Церковью августейший державнейший и Богом помазанный Государь Александр II Император благочестивый Русской Империи непрестанно заботится и оказывает всякую помощь всей православной церкви и в особенности священной славной и царственной обители что на святой горе Синайской, по которой ходил сам Бог.

Могущественное покровительство Его Императорского Величества, выказанное через посредство императорского посла, Н.П. Игнатьева, спасло ее от окончательной гибели. Отдавая за это должную дань признательности мы не перестаем денно и нощно молиться и просить Всевышнего, да укрепит, прославит и возвеличит Его Императорское Величество, августейший дом и весь благочестивый народ российский, на коем укрепился спасительный якорь Православия.

При этом, помимо простого заявления сей вечной и глубокой признательности, мы с общего согласия и по собственному побуждению решили в знак того же чувства смиренной нашей благодарности и преданности высочайшей особе Его Императорского Величества поднести драгоценную рукопись Ветхого и Нового Завета, собственность святой обители Синайской, составив и официальную о том бумагу, которая и была отправлена в свое время генерал адъютанту г-ну Игнатьеву для доставления по назначению.

Ныне же снова настоящим документом мы архиепископ Синайский Каллистрат и при нас находящееся святое собрание здешних и синайских отцов отшельников объявляем, подтверждаем и удостоверяем о поднесении Его Императорскому Величеству Синайской рукописи Ветхого и Нового завета, которая, вследствие сего переходит в полное обладание и считается бесспорною, несомненною собственностью Его Императорского Величества.

В подтверждение сего и в доказательство истины составлена настоящая дарственная грамота, внесенная в протокол обители за подписью Его Преосвященства Архиепископа и прочих отцов собрания и скреплением епископальною и монастырскою печатью.

Предосторожности же ради, она скрепляется сверх того избранными отцами Синайской горы и вручается Его Превосходительству с просьбою представить этот документ и выразить пред августейшим монархом нашу смиренную преданность и просьбу о милостивом принятии столь скромного доказательства признательности со стороны покорных и вечно молящихся за могущественное государство Его.

Писанное в Синаитском Джуванийском подворье в Каире 13 ноября 1869 года.

Следуют подписи собрания отцов:

Синайский протосингел Корнилий, Феодосий, Поликарп, синайский духовник Дионисий, монах Филофей, протосингел Макарий

Затем следует подпись и печать архиепископа Каллистрата.

Мы нижеподписавшиеся избранные отцы, проживающие в священной обители Синайской горы, под покровительством великомученицы и премудрой Екатерины, подтверждаем и удостоверяем вышепомянутое дарование Синайской рукописи Ветхого и Нового завета. Поднесение сей рукописи вседержавнейшему Императору Российскому и могущественному защитнику Православия да будет знаком столь великой благодарности нашей.

На Синайской горе 18 ноября 1869 года собрание отцов

Синаиты казначей Григорий, иеромонах Гавриил, эконом Иаков.

Вернуться к статье А.В. Захаровой

Закрыть окно
Русский перевод текста грамоты, выполненный в МИД, находится АВПРИ. Ф. 161 II-11. Оп. 50. Д. 5, л. 2-4
Дарственная грамота на Синайскую Библию, подписанная архиепископом и членами Собора отцов Синайского монастыря 13 и 18 ноября 1869 г.
АВПРИ. Ф. 161 II-11. Оп. 50. Д. 5. Л. 6-7.