Остромирово ЕвангелиеЛист:

минъ глаголю вамъ.
яко радуеться
о неи паче. неже
о девятидесятъ
и девяти не за
блужъшиихъ
(Мф. 18:14) тако несть воля
предъ Отцемь ва
шиимъ небесьны
имъ. да погы
бнеть единъ отъ
малыихъ сихъ
(Мф. 18:15) аще же съгреши
ть къ тебе братъ
твои. иди обли
чи и между собою.
и темь едине
мь. аще тебе послу
шаеть. приобря
щеши брата сво
его. (Мф. 18:16) аще ли тебе
не послушаеть.
поими съ собою
единого или дъ
ва. да въ усте
хъ дъвою или
трии. съведете
ль станеть вься
къ глаголъ. (Мф. 18:17) аще не по
слушаеть ихъ.
рьци церкви. а
ще же и о црькъви
неродити начь
неть. да буде
ть ти яко язы
чьникъ и мыта
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 55 об. - 56 об.
В понед. по Пятидесятнице; на утрени.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "На утрия по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 181"
Нач.: "Рече Господь: Блюдетеся и не радите о едином от малыих сих"
Мф. 18:10-20.