Остромирово ЕвангелиеЛист:

ты въсхоте
събрати чя
да твоя. яко
же събираеть
кокошъ пъте
ньця своя по
дъ криле. и не
въсхотесте
(Мф. 23:38) се оставляеть
ся вамъ домъ
вашъ пустъ
(Мф. 23:39) глаголю бо вамъ
не имаате Ме
не видети. до
ньдеже речете.
благословленъ
Грядыи въ и
мя Господне.
6. Месяца тогоже. страсть. святуму. Ев
доксию. Евангелие. от Иоана. глава. 92.
(Ин. 10:22)Въ время оно. бы
шя тогда священи
я въ Иерусалиме
и зима. Ищи отъ
Пасхы. 5. неделя. въ пятък.
отъ полу.
7. Месяца. тогоже. страсть. святааго мученика.
Созонта. при Максимия
не цари. и святеи мученици. Харитон.
8. Месяца. тогоже. на Рожьство святе
и Богородици. заутра. се же глаголи.
и въ прочяя праздьни
кы Ея. прокименъ. глас. 4. Съка
за Господь спасение. стих. Въспоите.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 3.
(Лк. 1:39) Въ дьни оны.
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 215 - 216
5 сентября.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "5 месяца того же. Страсть святуму пророку Захарии. Евангелие от Матфеа. Глава 238"
Нач.: "Рече Господь: О, горе вам, кънигъчия и фарисеи"
Мф. 23:29-39.

л. 216
6 сентября.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "6 месяца того же. Страсть святуму Евдоксию. Евангелие от Иоана. Глава 92"
Нач.: "Въ время оно бышя тогда священия в Иерусалиме и зима. Ищи от Пасхы 5 неделя в пятък, от полу"
Ин. 10:22.

л. 216
7 сентября.
Чтение Евангелия не указано
Загл.: "7 месяца того же. Страсть святааго мученика Созонта при Максимияне цари и святеи мученици Харитон"
Без текста, только заглавие

л. 216 - 217
8 сентября.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "8 месяца того же. На Рожьство святеи Богородици. Заутра. Се же глаголи и в прочяя праздьникы Ея. Прокимен. Глас 4. Съказа Господь спасение. Стих. Въспоите. Евангелие от Лукы. Глава 3"
Нач.: "Въ дьни оны въставъши Мария иде в горьницу с тъщанием"
Лк. 1:39-49; 56.