Зографское ЕвангелиеЛист:

хъ.

: субота. 7. неделе. Евангелие.
: отъ Иоана. глава. 226.

(Ин. 21:14) Въ время оно.
явися Иисусъ у
ченикомъ Сво
имъ. въста
въ отъ мръ
твыихъ. (Ин. 21:15) и глагола
Симону Петру
Симоне Ионинъ
любиши ли Мя
паче сихъ. глагола Е
му. еи Господи. Ты
веси яко люблю
Тя. глагола ему. па
си овьця Моя. (Ин. 21:16) глагола
ему пакы въто
рое Симоне Иони
нъ любиши ли
Мя. глагола Ему. еи.
Господи. Ты веси я
ко люблю Тя. глагола
ему. паси овъця
Моя (Ин. 21:17) глагола ему тре
тиее. Симоне Ио
нинъ. любиши ли
Мя. оскърбе же Пе
тръ. яко рече ему
третиее люби
ши ли Мя. и глагола Е
му Господи. Ты вьсе
веси. Ты веси я
ко люблю Тя. глагола
ему. паси овьця
Моя. (Ин. 21:18) аминъ. а
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 52 - 53
В пятн. недели 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "В пятък 7 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 153"
Нач.: "Въ время оно възвед Иисус очи Свои на ученикы рече…"
Ин. 17:18-26.

л. 53 - 54
В суб. недели 7 по Пасхе.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Субота 7 неделе. Евангелие от Иоана. Глава 226"
Нач.: "Въ время оно явися Иисус учеником Своим въстав от мрътвыих"
Ин. 21:14-25.