Зографское ЕвангелиеЛист:

его. тогда узьри
ши изъяти и сучь
ць из очесе брата
твоего. (Мф. 7:6) не дади
те святааго пьсомъ
ни пометаите
бисъръ вашихъ
предъ свиния
ми. да не поперу
ть ихъ ногами
своими. и вращь
шеся растрьгну
ть вы. (Мф. 7:7) просите и
дасться вамъ. и
щете. и обряще
те. тлъцете и о
тъврьзеться ва
мъ (Мф. 7:8) вьсякъ бо
просяи прииме
ть. и ищяи обре
таеть. и тлъку
щууму отъвь
рьзеться.

: неделя. 2. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 20.

(Мф. 4:18) Въ время оно.
ходя Иисусъ. при
мори Галиле
истемь
виде дъ
ва брата. Симо
на нарицаема
аго Петра. и Ань
дрея брата ему
въметаюшта
мрежя въ море.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 59 об. - 60
В суб. недели 2 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 2 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 50"
Нач.: "Рече Господь: Не осуждаите, да не осуждени будете"
Мф. 7:1-8.

л. 60 - 60 об.
В нед. 2 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 2 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 20"
Нач.: "Въ время оно ходя Иисус при мори Галилеистем…"
Мф. 4:18-23.