Зографское ЕвангелиеЛист:

сть имы. и не я
ко кънижьници
(Мф. 8:1) съшъдъшю же
Ему съ горы. въ
следъ Его идо
шя народи мъно
зи. (Мф. 8:2) и се прокаже
нъ приступль
кланяашеся Е
му глаголя. Господи аще
хощеши може
ши мя очисти
ти. (Мф. 8:3) и простьръ
руку косну и Иисусъ.
глаголя. хощу очи
стися. и абие о
чистися отъ про
казы. (Мф. 8:4) и рече е
му Иисусъ виждь
никомуже не по
веждь. нъ шъдъ
покажися иерео
ви. и принеси да
ръ. иже повеле
Моиси въ съведе
ние имъ.

: неделя. 3. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 47.

(Мф. 6:22) Рече Господь. свети
льникъ телу
есть око. аще у
бо будеть око тво
е просто. вьсе те
ло твое будеть
светьло (Мф. 6:23) аще ли
око твое лукаво
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 60 об. - 61 об.
В суб. недели 3 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 3 по 50. Евангелие от Матфея. Глава 61"
Нач.: "Рече Господь: Вьсак иже слышит словеса Моя си и сътворить я"
Мф. 7:24-29; 8:1-4.

л. 61 об. - 63
В нед. 3 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 3 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 47"
Нач.: "Рече Господь: Светильник телу есть око"
Мф. 6:22-33.