Зографское ЕвангелиеЛист:

ти. Глаголаста Ему
еи Господи. (Мф. 9:29) тогда при
коснуся очесу
(Мф. 9:30) има. глаголя. блю
дета. да никъто
же не увесть (Мф. 9:31) она
же ишъдъша. про
слависта И по вь
сеи земли тои
(Мф. 9:32) тема же исходя
щема. се приве
дошя къ Нему
человекъ немъ бе
сьнъ. (Мф. 9:33) и изгъна
ну бесу про
глагола немыи. и
дивишяся на
роди. глаголюще. ни
колиже явися та
ко въ Израили (Мф. 9:34) а фа
рисеи глаголааху. о къ
нязи бесъ. изго
нить бесы. (Мф. 9:35) и про
хождааше Исиусъ. гра
ды вься и вьси.
учя на събори
щихъ ихъ. и про
поведая Еванге
лие Царствия. и и
сцеля вьсакъ не
дугъ. и вьсяку
язу въ людьхъ.

: субота 8. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 122.

(Мф. 12:30) Рече Господь. иже не
сть съ Мъною.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 68 - 68 об.
В нед. 7 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 7 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 75"
Нач.: "Въ время оно преходящу Иисусу по Нем идоста дъва слепьца…"
Мф. 9:27-35.

л. 68 об. - 69 об.
В суб. недели 8 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 8 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 122"
Нач.: "Рече Господь: Иже несть съ Мъною, на Мя есть"
Мф. 12:30-37.