Зографское ЕвангелиеЛист:

ти. възъпи глаголя
Господи спаси мя. (Мф. 14:31) абие
же Иисусъ простьръ ру
ку. ятъ и. и глагола
ему. маловере.
почьто ся усумь
не. (Мф. 14:32) и вълезъше
ма има въ кора
бль. преста ве
тръ. (Мф. 14:33) сущеи же въ
корабли. покло
нишяся Ему
глаголюще. въисти
ну Сынъ Божии еси
(Мф. 14:34) и преяхавъше
придошя на зе
млю. Генисаре
фьску.
: субота. 10. по. 50. Евангелие:
: оть Матфеа. глава.177.

(Мф. 17:24) Въ время оно.
приступишя
приемлюще
и дидрагма
къ Петрови.
и рекошя Учи
тель вашь не да
еть ли дидрагма.
(Мф. 17:25) рече. еи. и егда въ
ниде въ домъ. ва
ри и Иисусъ глаголя. чь
то ти ся мьнить.
Симоне. царе земь
нии. отъ кыихъ
приемлютъ да
ни или кинсъ. о
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 71 - 72
В нед. 9 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 9 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 147"
Нач.: "Въ время оно убеди Иисус ученикы Своя вълести в корабль"
Мф. 14:22-34.

л. 72 - 73
В суб. недели 10 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 10 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 177"
Нач.: "Въ время оно приступишя приемлющеи дидрагма к Петрови"
Мф. 17:24-27; 18:1-4.