Зографское ЕвангелиеЛист:

стити да въме
стить.

: неделя. 11. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфея. глава. 188.

(Мф. 18:23) Рече Господь. притъ
чу сию. упо
добися Царстви
е Небесьное. человеку
цару иже въсхоте
сътязатися о
словеси. съ рабы
своими. (Мф. 18:24) начьнъ
шу же ему съ
тязатися. при
ведошя ему длъ
жьникъ единъ.
тьмою талантъ.
(Мф. 18:25) не имущу же е
му въздати. по
веле господинъ
его да продадя
тъ и. и жену его
и чяда. и вьсе ели
ко имеаше и отъ
дати. (Мф. 18:26) падъ убо
рабъ тъ. клане
аше ся ему. глаголя
господи потрьпи на мъ
не. и вьса ти въ
здамь. (Мф. 18:27) милосрь
довавъ же
господь раба то
го пусти
и. и длъгъ о
тъпусти ему
(Мф. 18:28) изъшьдъ же ра
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 73 об. - 75
В суб. недели 11 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 11 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 189"
Нач.: "Въ время оно приступишя к Иисусу фарисеи искушающе и глаголющее…"
Мф. 19:3-12.

л. 75 - 76
В нед. 11 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 11 по 50. Евангелие от Матфея. Глава 188"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Уподобися Царствие Небесьное человеку цару…"
Мф. 18:23-35.