Зографское ЕвангелиеЛист:

подобааше ли и
тебе помилова
ти клеврета
своего. яко и а
зъ тя помилова
хъ. (Мф. 18:34) и прогнева
въся господинъ
его. предасть и
мучителемъ.
доньдеже възда
сть. вьсъ длъгъ
свои. (Мф. 18:35) тако и Отьць
Мои небесьныи.
сътворить ва
мъ. аще не отъ
пущаете къ
ждо брату сво
ему. отъ сердець
вашихъ прегре
шении ихъ.

: Субота. 12. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 205.

(Мф. 20:29) Въ время оно.
исходящу
Иисусу отъ Ие
рихона. по
Немь идо
шя народи мъ
нози. (Мф. 20:30) и се дъва
слепьца. седя
ща при пути.
слышавъша я
ко Иисусъ мимохо
дить. възъпи
ста. глаголюща. по
милуи ны Господи
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 75 - 76
В нед. 11 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 11 по 50. Евангелие от Матфея. Глава 188"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Уподобися Царствие Небесьное человеку цару…"
Мф. 18:23-35.

л. 76 - 76 об.
В суб. недели 12 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 12 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 205"
Нач.: "Въ время оно исходящу Иисусу от Иерихона"
Мф. 20:29-34.