Зографское ЕвангелиеЛист:

Сыну Давидовъ. (Мф. 20:31) на
родъ же запрети
има. да умлъ
чита. она же па
че зъвааста глаголю
ща. помилуи
ны Господи Сыну Да
выдовъ. (Мф. 20:32) и ста
въ Иисусъ. възгла
си я и рече. чь
то хощета да
сътвору вама
(Мф. 20:33) глаголаста Ему Господи.
да отврьзета
ся очи наю.
(Мф. 20:34) милосрьдова
въ же Иисусъ. прико
снуся очию има.
и абие отврьзо
стася има очи.
и по Немь идоста.

: неделя. 12. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 193.

(Мф. 19:16) Въ время оно.
юноша не
кыи присту
пи къ Иисусу
моля И глаголя.
Учителю бла
гыи. чьто бла
го сътвору. да и
мамъ животъ
вечьныи. (Мф. 19:17) Онъ
же рече ему. чь
то Мя глаголеши
блага. никъто
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 76 - 76 об.
В суб. недели 12 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 12 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 205"
Нач.: "Въ время оно исходящу Иисусу от Иерихона"
Мф. 20:29-34.

л. 76 об. - 77 об.
В нед. 12 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 12 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 193"
Нач.: "Въ время оно юноша некыи приступи к Иисусу, моля И глаголя"
Мф. 19:16-26.