Зографское ЕвангелиеЛист:

отъиде скръбя
бе бо имея съ
тяжания мъно
га. (Мф. 19:23) Иисусъ же рече. къ
ученикомъ Сво
имъ. амин. глаголю
вамъ. яко не у
добь вънидеть
богать. въ Царь
ствие Небесьно
е. (Мф. 19:24) пакы глаголю ва
мъ. яко удобе
е есть вельбу
ду. сквозе у
ши игълине
проити. неже
богату въ Царь
ствие Бо
жие вънити
(Мф. 19:25) слышавъше же
се ученици Его.
дивлеахуся зе
ло. глаголюще. къ
то убо можеть
спасенъ быти
(Мф. 19:26) възьревъ же Иисусъ
рече имъ отъ чло
векъ се не възъмо
жьно есть. а отъ
Бога вьса възмо
жьна суть.

: субота. 13. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 223.

(Мф. 22:15) Въ время оно.
съветъ сътво
ришя фари
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 76 об. - 77 об.
В нед. 12 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 12 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 193"
Нач.: "Въ время оно юноша некыи приступи к Иисусу, моля И глаголя"
Мф. 19:16-26.

л. 77 об. - 78 об.
В суб. недели 13 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 13 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 223"
Нач.: "Въ время оно съветъ сътворишя фарисеи на Иисуса, да И обльстять словъмь"
Мф. 22:15-22.