Зографское ЕвангелиеЛист:

въздадите убо.
кесарева кесаре
ви. и Божия Богу
(Мф. 22:22) и слышавъше
дивишяся. и
въставъше и
отъидошя.

: неделя. 13. по. 50. Евангелие.
: отъ Матфеа. глава. 219.

(Мф. 21:33) Рече Господь притъ
чу сию. чло
векъ некыи
домовитъ. и
же насади ви
ноградъ. и опло
тъмь и огради.
и ископа въ не
мь точило. и съ
зъда стлъпъ. и
въдасть и дела
телемъ. и отъи
де. (Мф. 21:34) егда же при
ближишися вре
мя плодомъ.
посъла рабы сво
я. къ делателе
мъ. прияти пло
ды его. (Мф. 21:35) и имъ
ше делателе ра
бы его. ового
бишя. ового же
убишя. а дру
гааго камении
мь побишя. (Мф. 21:36) па
кы посъла ины
рабы. мъножа
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 77 об. - 78 об.
В суб. недели 13 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 13 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 223"
Нач.: "Въ время оно съветъ сътворишя фарисеи на Иисуса, да И обльстять словъмь"
Мф. 22:15-22.

л. 78 об. - 79 об.
В нед. 13 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 13 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 219"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Чловек некыи домовит, иже насади виноградъ…"
Мф. 21:33-42.