Зографское ЕвангелиеЛист:


мь васъ. (Мф. 25:13) бъдите
убо. яко не ве
сте дьне ни часа.
въньже Сынъ Чло
вечьскыи при
деть.

неделя. 17. по. 50. Евангелие.
отъ Матфеа. глава. 157.

(Мф. 15:21) Въ время оно.
изиде Иисусъ. въ
страну Тирь
ску и Сидо
ньску. (Мф. 15:22) и
се жена ханане
иска. отъ преде
лъ техъ шьдъ
ши. възъпи глаголю
щи. помилуи
мя Сыну Давидовъ
дъщи моя. зьле
бесьнуеться
(Мф. 15:23) Онъ же не отьве
ща еи словесе. и
приступльше у
ченици Его. мо
леаху Его. глаголю
ще. отъпусти
ю. яко въпиеть
въследъ насъ
(Мф. 15:24) Онъ же отъвеща
въ рече. несмь
посъланъ тъкъ
мо. къ овьцамъ
погыбъшиимъ
дому Израилева
(Мф. 15:25) она же пришьдъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 85 об. - 86 об.
В суб. недели 17 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота 17 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 268"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Подобьно есть Царствие Небесьное десяти девъ…"
Мф. 25:1-13.

л. 86 об. - 88
В нед. 17 по Пятидесятнице.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 17 по 50. Евангелие от Матфеа. Глава 157"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисусъ в страну Тирьску и Сидоньску"
Мф. 15:21-28.