Зографское ЕвангелиеЛист:

на вьсехъ. и съ
тязаахуся дру
гъ къ другу глаголю
ще. чьто есть сло
во се. яко власти
ю и силою вели
ть нечистыи
мъ духомъ. и и
сходять.

: неделя.1.
: новууму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 29.

(Лк. 5:1) Въ время оно.
стояаше Иисусъ
при езере Ге
нисареть
сце. (Лк. 5:2) и ви
девъ дъва кораби
ца стояща при
езере. рыбари
же ошьдъше отъ
нею плакааху
мрежя своя. (Лк. 5:3) въ
лезъше въ еди
нъ отъ кораби
цу. иже бе Си
моновъ. моли и
отъ земля отъ
ступити мало
и седъ учааше
ис корабля наро
ды. (Лк. 5:4) якоже пре
ста глаголя. рече къ
Симону. възе
ди въ глубину.
и въметете мре
жя вашя въ лови
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 89 - 89 об.
В суб. 1 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 1 начятък новууму лету. Евангелие от Лукы. Глава 23"
Нач.: "Въ время оно въниде Иисус в Каперьнаум в град Галилеиск…"
Лк. 4:31-36.

л. 89 об. - 90 об.
В нед. 1 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя1 новууму лету. Евангелие от Лукы. Глава 29"
Нач.: "Въ время оно стояаше Иисус при езере Генисаретьсце"
Лк. 5:1-11.