Зографское ЕвангелиеЛист:

слабленууму
тебе глаголю. въста
ни. и възьми ло
же твое. и иди
въ домъ твои
(Лк. 5:25) и абие въставъ
предъ ними. въ
зьмъ на немь
же лежааше. и иде
въ домъ свои. сла
вя Бога (Лк. 5:26) и ужасъ
приятъ вься. и
славляаху Бога
и исплънишя
ся страхъмь глаголю
ще. яко видехо
мъ преславьна
дьньсь.
: неделя. 2. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 54.

(Лк. 6:31) Рече Господь. якоже
хощете. да тво
рятъ вамъ чло
веци. и вы тво
рите имъ тако
жде. (Лк. 6:32) и аще люби
те любящяя вы.
кая вамъ хвала
есть. ибо и гре
шьници. любя
щяя ихъ любя
ть. (Лк. 6:33) и аще благо
творите благо
творящиимъ
вамъ. кая вамъ
хвала есть ибо
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 90 об. - 91 об.
В суб. 2 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 2 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 36"
Нач.: "Въ время оно бе учя Иисусъ и беаху седяще фарисеи и законоучителе"
Лк. 5:17-26.

л. 91 об. - 92
В нед. 2 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 2 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 54"
Нач.: "Рече Господь: Якоже хощете, да творят вам чловеци"
Лк. 6:31-36.