Зографское ЕвангелиеЛист:

мытьници. и
рече ему иди по
Мъне. (Лк. 5:28) и оставль
вьса. въставъ. въ
следъ Его иде. (Лк. 5:29) и
сътвори чрежде
ние велико Леви
и Ему. въ дому
своемь. и бе на
родъ мъногъ мы
тарь. и инехъ
иже беаху съ ни
ми възлежяще
(Лк. 5:30) и ръпътааху къ
нижьници и фа
рисеи. къ учени
комъ Его глаголюще
почьто съ мыта
ри и грешьникы.
есте и пиете. (Лк. 5:31) и о
тъвеша Иисусъ. ре
че къ нимъ. не тре
бують съдрави
и врача. нъ боля
щеи. (Лк. 5:32) не придохъ
призъватъ пра
вьдьникъ. нъ
грешьникы въ
покаание.

: неделя. 3. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 67.

(Лк. 7:11) Въ время оно.
идеаше Иисусъ.
въ градъ на
рицаемы
и Наинъ.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 92 - 92 об.
В суб. 3 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 3 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 38"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисус и узьре мьздоимьца именем Левия"
Лк. 5:27-32.

л. 92 об. - 93
В нед. 3 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 3 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 67"
Нач.: "Въ время оно идеаше Иисус в град нарицаемыи Наин"
Лк. 7:11-16.